ד"ר איל דודסון

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מתעניינים בסיור? צרו קשר

שמים פתוחים חסידות נודדות

בשבוע שעבר חגו חסידות מעל שמי העיר העתיקה, והביטו בתימהון בבני האדם שצימחו לפתע
אוזניים של שְׁ רֶ ק, כשעליהן תלויות מסכות משונות. החסידות רכבו על גבי תרמיקות )זרמי אוויר חם(,
דאּו במעגלי ריקוד חסידי, והזכירו לנו שהחום המעיק ייגמר עוד מעט, כי אנחנו כבר בעיצומו של
הסתיו. הן דווקא היו שמחות להתעכב קצת יותר בעיר הקדושה, אבל הדרך מאירופה ומאסיה אל
ארצות החום באפריקה ארוכה – 000,12 ק”מ – ולמי יש זמן… גַּם חֲ סִ ידָ ה בַּ שָ מַּ יִם יָדְׁ עָה מֹועֲדֶ יהָ
(ירמיה ח,ז).

 

כשהתבוננתי בעופות הנודדים נזכרתי שפעם, לפני 711,2 שנים, ישב ממש כאן לידי ישעיה הנביא,
שנשא גם הוא את עיניו לשמים וראה אולי את זקני זקניהן של החסידות הללו. גם הוא היה בסגר,
אבל לא בנסיבות המוכרות לנו. באותם ימים הופיע בשערי ירושלים הצבא האשורי, בפיקודו של
סנחריב, בתום מסע אכזרי שבו נרמסה ממלכת יהודה וחרבו כל עריה. ירושלים, בירת יהודה, הייתה
היעד החשוב ביותר במסעו, ואותה הוא השאיר לסוף המערכה:
אַ רְ צְ כֶם שְ מָ מָ ה, עָ רֵ יכֶם שְ רֻ פֹות אֵ ש, אַ דְ מַ תְ כֶם לְ נֶגְ דְ כֶם זָרִ ים אֹכְלִ ים אֹתָ ּה ּושְ מָ מָ ה כְמַ הְ פֵכַת זָרִ ים.
וְנֹותְ רָ ה בַ ת צִ ּיֹון כְסֻ כָה בְ כָרֶ ם כִ מְ לּונָה בְ מִ קְ שָ ה כְעִ יר נְ צּורָ ה. לּולֵ י ה’ צְ בָ אֹות הֹותִ יר לָ נּו שָ רִ יד כִ מְ עָ ט,
כִסְ דֹ ם הָ יִינּו לַ עֲמֹרָ ה דָ מִ ינּו )ישעיה א, ז-ט(.
המלך חזקיהו הבין את מלוא חומרת המצב, לנוכח מראות הגדודים האשוריים המתפרסים על
הגבעות סביב העיר, ולנוכח האופוזיציה הפנימית הזורעת ייאוש ומאיימת להיכנע לסנחריב. הוא שלח
שליחים אל חזקיהו, שעד לא מכבר סירב להאזין לתוכחותיו, והפציר בו להשמיע את נבואותיו.
תשובתו של חזקיהו הדהימה בוודאי גם את האופטימיסטים הקיצוניים ביותר:
וַ ּיָ בֹאּו עַ בְ דֵ י הַ מֶ לֶ ְך חִ זְ קִ ּיָהּו אֶ ל יְשַ עַ יָהּו. וַּיֹאמֶ ר לָ הֶ ם יְשַ עְ יָהּו כֹה תֹאמְ רּון אֶ ל אֲ דֹנֵיכֶם: כֹה אָ מַ ר ה’,
אַ ל תִ ירָ א מִ פְ נֵי הַ דְ בָ רִ ים אֲ שֶ ר שָ מַ עְ תָ אֲשֶ ר גִ דְ פּו נַעֲרֵ י מֶ לֶ ְך אַ ּׁשּור אֹתִ י. הִ נְנִ י נֹתֵ ן ּבֹו רּוחַ וְ שָ מַ ע
שְ מּועָ ה וְשָ ב לְ אַ רְ צֹו וְהִ פַלְ תִ יו ּבַ חֶ רֶ ב ּבְ אַ רְ צֹו. לָ כֵן כֹה אָ מַ ר ה’ אֶ ל מֶ לֶ ְך אַ ּׁשּור: לֹא יָבֹא אֶ ל הָ עִ יר הַ זֹאת
וְלֹא יֹורֶ ה שָ ם חֵ ץ וְלֹא יְקַ דְ מֶ נָה מָ גֵן וְלֹא יִשְ פְֹך עָ לֶ יהָ סֹלְ לָ ה. ּבַ דֶ רֶ ְך אֲשֶ ר יָבֹא ּבָ ּה יָשּוב וְאֶ ל הָ עִ יר
הַ זֹאת לֹא יָבֹא, נְאֻם ה’. וְגַנֹותִ י אֶ ל הָ עִ יר הַ זֹאת לְ הֹושִ יעָ ּה לְ מַ עֲנִ י ּולְ מַ עַ ן דָ וִד עַ בְ דִ י )מלכים ב יט, ה-
ז; לב-לד(.
לא היה כל שחר ריאלי למחשבה שהצבא האשורי האדיר והאימתני ייעלם סתם כך לפתע פתאום, ויש
להניח שנבואה זו נשמעה באותם רגעים הזויה לחלוטין. אבל ישעיה היה עקבי ונחרץ, והדימוי שנראה
לו ההולם ביותר לחופש, עבור היהודים הנצורים בין חומות העיר, היה הציפורים העפות:
כְ צִ פֳּרִ ים עָ פֹות כֵן יָגֵן ה’ צְ בָ אֹות עַ ל יְרּושָ לָ ִם, גָנֹון וְהִ צִ יל, פָסֹחַ וְהִ מְ לִ יט )ישעיה לא, ה(.
מסע סנחריב, המוכר לנו מן המקרא, תועד גם בכרוניקות שנכתבו בידי הסופרים האשורים על גבי
מנסרות חמר. אחת מהן מוצגת במוזאון ישראל בירושלים. הטקסט האשורי מצטט את דברי הרהב
של המלך האשורי, על הכנעתה של יהודה:
]חזקיהו[ עצמו, כציפור בכלוב סגרתיו בירושלים, עיר מלכותו. בניתי סוללה כנגדו, כל אשר יצא
משערי העיר החזרתי לצערו. את עריו אשר בזזתי קרעתי מאדמתו…
למרבה הפלא, השתמש גם סנחריב בדימוי הציפור, ודבריו של הנביא עשויים להתבאר על רקע זה
כתגובה לדבריו. לבסוף, התגשמה נבואתו של ישעיה במלואה, והחרב מעל צווארה של ירושלים
הוסרה:
וַיְהִ י ּבַ לַ יְלָ ה הַ הּוא וַּיֵצֵא מַ לְ אַ ְך ה’, וַּיְַך ּבְ מַ חֲ נֵה אַ ּׁשּור מֵ אָ ה שְ מֹונִים וַחֲמִ ּׁשָ ה אָ לֶ ף וַּיַשְ כִימּו בַ ּבֹקֶ ר וְהִ נֵה
כֻלָ ם פְ גָרִ ים מֵ תִ ים. וַּיִסַ ע וַ ּיֵלֶ ְך וַּיָשָ ב סַ נְ חֵ רִ יב מֶ לֶ ְך אַ ּׁשּור וַּיֵשֶ ב ּבְ נִ ינְ וֵה (מלכים ב יט, לה-לו).

 

מנסרת סנחריב, שנתגלתה בשנת 1830 בנינוה שבעיראק. מוצגת בבריטיש מוזאום בלונדון
(צילום: Castor David ,ויקיפדיה).
המסורת של עדת ביתא ישראל – הקהילה ששמרה על ייחודה באתיופיה במשך מאות שנים בתוך
סביבה נוצרית – ידעה לספר, שהחסידות החגות מעל ירושלים מתעכבות מעט במעופן, פוערות את
מקורן וסופגות אל תוכָ ן מאווירּה הקדוש. כמו בעלות ברית נאמנות ושומרות סוד כמוס, הן מעבירות
משהו מקדושתה של ירושלים אל בניה האבודים באתיופיה, והם מכירים להן טובה ומשיבים לחסידות
בשיר: “שימאלה, שימאלה, אגראדצ’ין ארוסלם דהנא…”. ובתרגום משפת הגֶ ז: “חסידה, חסידה,
בׂשרי לנו בשורה / והביאי לנו גאולה / על ירושלים הבירה / ספרי לנו עירנו הרחוקה / שמחכים
ומצפים אנו לראותה/ ונחיה בה לראשונה”.
תהי תפילתם של גולי אתיופיה ברכתנו שלנו לשנה החדשה, ועליה נוסיף ברכת בריאות לכל. אם כי,
לאור הסגר שנכפה עלינו, כנראה שבשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות…

 

ד"ר אייל דודסון

רוצים לקבל עדכונים ?
מוזמנים להרשם לניוזלטר וכל העדכונים ישלחו אליכם ישירות למייל
דילוג לתוכן